Selecteer een pagina

INFO

DATUM & TIJDEN/WHEN?

Zaterdag 6 juli
12:00 tot 23:00

Saturday 6th of July
12:00 to 23:00

ADRES/ADRESS

Zuiderpark, Rotterdam

Ingang bij Ibis Styles Rotterdam Ahoy hotel

Entrance on the side of AHOY

 

MINIMALE LEEFTIJD/MINIMUM AGE

18 jaar
Kinderen zijn toegestaan onder begeleiding van een volwassene.
Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis (legitimatie verplicht)

18 years
Children are allowed  if accompanied by an adult.
Children up to 12 years are free (ID required)

OPENBAAR VERVOER/PUBLIC TRANSPORT

Als je met het OV komt plan je reis dan via 9292.nl naar station Zuidplein, Rotterdam. Vanaf hier is het 5 minuten lopen naar het Zuiderpark.

Bij de ingang van het festival hebben wij een fietsenstalling waar je je fiets of scooter kwijt kunt.

If you come by public transport, plan your trip via 9292.nl to Zuidplein station, Rotterdam. From here it is a 5-minute walk to the Zuiderpark.

Next to the entrance we have a bicycle storage where you can park your bicycle or scooter.

AUTO/CAR

Het wordt sterk aangeraden om niet met de auto maar met het openbaar vervoer te komen. Mocht je toch met de auto komen dan kan je parkeren op P1 Ahoy Rotterdam. Navigeer naar Ahoyweg 10 en volg de borden “P1 BEZOEKERS”. Een uitrijkaart kun je aanschaffen bij de betaalautomaten op het parkeerterrein.

We strongly recommended not to come by car but by public transport. If you come by car, you can park at P1 Ahoy Rotterdam. Navigate to Ahoyweg 10 and follow the signs “P1 VISITORS”. You can purchase an exit ticket from the payment machines in the car park.

ROLSTOEL? WHEELCHAIRS?

Ja, we hebben een speciale ingang voor rolstoelen en vrijwel alle wegen op het festivalterrein zijn geschikt voor rolstoelgebruik.

Er zijn ook rolstoel toegankelijke toiletten aanwezig.

Yes, we have a special entrance for wheelchairs and almost all roads on the festival site are suitable for wheelchair use.

Wheelchair accessible toilets are also available.

HUISREGELS
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldige entreekaart / ticket
 • Op verzoek van de beveiliging en personeel is legitimatie verplicht.
 • Reggae Woods Festival hanteert het Binnen = Binnen beleid
 • Het meenemen van eigen drank en/of eten is niet toegestaan.
 • Het bezit van slag-, steek- of vuurwapens, alsmede voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, is verboden. Bij constatering zal U worden overgedragen aan de Politie.
 • Reggae Woods Festival hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, het handelen hierin niet. Voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 • Bij betreding van het terrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering.
 • Agressie (ook mondeling) en bedreiging naar personeel of beveiligingsdienst, alsmede vernieling van goederen zijn verboden, en leiden tot  verwijdering.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd en leiden tot verwijdering.
 • Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd.
 • Wij behouden ons het recht bij vermoedens onzerzijds van samenscholing waarbij hinder, gevaar en/of overlast aan derden wordt veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang te ontzeggen en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 • Bij diefstal zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij politie.
 • Honden worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Video en audio opnames zijn niet toegestaan op het festivalterrein, mits met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Fietsen worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Bij het niet instemmen met bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd, zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventueel in rekening gebrachte servicekosten.

English

 • Visitors must be in possession of a valid entrance card/ticket
 • At the request of security and staff, identification is required.
 • Reggae Lake Festival uses the Inside = Inside policy
 • Bringing your own drinks and/or food is not allowed.
 • Possession of any weapons or objects that can be used as weapons is prohibited. Upon detection, you will be turned over to the Police.
 • Reggae Lake Festival has a Zero Tolerance policy on (hard) drugs: The possession or trade of hard drugs is not allowed at the festival. Upon discovery of (open) use, dealing and/or possession, it will be confiscated and/or handed over to the police. The possession and/or use of a small amount (up to 5 grams) of soft drugs for personal use is tolerated, dealing in them is not. Pre-rolled joints are not permitted.
 • Upon entering the premises one automatically agrees to voluntary search.
 • Aggression (including verbal) and threats to staff or security personnel, as well as destruction of property are prohibited, and will result in expulsion.
 • Unwanted intimacies, racism and discrimination are not permitted and will lead to expulsion.
 • Instructions from the staff or security service must be followed.
 • If we suspect that a gathering is causing nuisance, danger and/or inconvenience to third parties, we reserve the right to immediately deny the gatherers access and/or remove them from the event grounds.
 • Theft will always be reported to the police.
 • Dogs are not allowed on the festival grounds.
 • Video and audio recordings are not allowed on the festival grounds, except with the express written permission of the organization.
 • Bicycles are not allowed on the festival grounds.
 • If you do not agree with the above house rules, you will be refused entry, without the right to reimbursement of the cost of the ticket and any service charges.

 

IK KAN MIJN TICKET NIET VINDEN - I CAN'T FIND MY TICKET

Heb je een vraag of een probleem met je tickets?
https://www.yourticketprovider.nl/support

Meest voorkomende problemen:
1. Ticket is in je spambox terecht gekomen. Kijk in je spambox
2. Je hebt per ongeluk je emailadres verkeerd geschreven>>neem contact op met https://www.yourticketprovider.nl/support

 

Do you have a question or a problem with your tickets?
https://www.yourticketprovider.nl/support

Most common problems:
1. Ticket ended up in your spam box. Check your spam box
2. You accidentally misspelled your email address>>contact https://www.yourticketprovider.nl/support

MAG IK MIJN CAMPING STOEL MEENEMEN? - CAN I BRING A CAMPING CHAIR?

JA, HET IS TOEGESTAAN OM EEN CAMPINGSTOEL MEE TE NEMEN.

YES IT IS ALLOWED TO BRING A CAMPING CHAIR.

MAATREGELEN WEER / WEATHER ADJUSTMENTS

Op het festivalterrein staan meerdere tenten, mocht het regenen. Alle looppaden zijn verhard en er zijn vlondervloeren gelegd.

There are several tents on the venue for shelter. All walkways are paved and platform floors have been laid.

MAG IK EEN PARAPLU MEENEMEN? CAN I TAKE AN UMBRELLA WITH ME?

Ja. mits dit een opvouwbare paraplu is zonder punt

Yes, however it needs to be foldable without a pointed handle

CASHLESS BETALEN

Eten en drinken betaal je met je gewone eigen pinpas (alle EU & Engelse pinpassen werken). Toch met cash betalen? Dan kan je een cashkaart kopen waar je cash op kan storten. Creditcards werken alleen in combinatie met een cashkaart en niet bij de barren. Het is niet toegestaan eigen consumptie mee te nemen.

Pay for food and drinks with your regular debit card (all EU & UK debit cards work). Still want to pay with cash? Then you can buy a cash card on which you can deposit cash. Credit cards only work in combination with a cash card and not at the bars. You are not allowed to bring your own consumption.

WILDPLASSEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN - URINATING IN PUBLIC IS STRICTLY PROHIBITED

Hou rekening met de natuur in dit prachtige park en help het schoon houden.

Peeing outside the toilets is stricly forbidden. Be gentle with nature in our beautiful park and help to keep it clean.

OVERNACHTEN / ACCOMMODATION

We hebben helaas geen camping. Wel kunnen wij onderstaande accomodaties aanbevelen:

Unfortunately we do not have a campingside. We can recommend the following accomodations:

Hotel Ibis Styles Rotterdam Ahoy 

Art hotel Rotterdam

KAN IK REGGAE WOODS VERLATEN EN OPNIEUW BETREDEN? - CAN I EXIT AND RE-ENTER REGGAE WOODS?

Met een dagkaart is het niet mogelijk om Reggae Woods te verlaten en opnieuw te betreden nadat je het festival bent binnengegaan. Met een weekenderticket kun je het festival één keer op zaterdag en één keer op zondag betreden. Het is niet mogelijk om Reggae Woods te verlaten en opnieuw te betreden op dezelfde dag nadat je het festival bent binnengegaan.

WIth a day ticket, it’s not possible to exit and re-enter Reggae Woods after you’ve entered the festival. With a weekender ticket, you can enter the festival one time on Saturday and one time on Sunday. It’s not possible to exit and re-enter Reggae Woods on the same day after you’ve entered the festival. 

LOCKERS

Er zijn e-lockers aanwezig bij de ingang van het festival.

There are E-lockers on site near the entrance of the festival.

IS ER EEN RUIMTE OM MELK TE KOLVEN? - IS THERE A SPACE TO PUMP MILK?

JA, JE KUNT KOLVEN BIJ DE EHBO-TENT.

YES, YOU CAN PUMP AT THE FIRST AID TENT.